Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon & Watsapp 0212 242 22 09

Yeni Vergi SGK Affı

Ana Sayfa » Genel » Yeni Vergi SGK Affı

bagkur_sgk_affi_torba_yasa_ne_zaman_cikiyor_h14179 Yeni Vergi SGK Affı

2 Haziran 2014 tarihinde bir grup milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na verilen kanun teklifi ile vergi alacakları, idari para cezaları ve Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilen prim vb. borçların yeniden yapılandırılması gündeme gelmiştir.

Yeni kanun teklifinin, 25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, vergi ve sigorta alacakları ile idari para cezalarına geniş ölçüde af getiren 6111 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye benzer bir düzenlemeyi içerdiğini görüyoruz.

Yeni “Af” Kanunu Teklifi Vergi ve Sigorta Başlığı Altında Hangi Konuları Kapsıyor?

Vergi Borçları ile İdari Para Cezalarına ilişkin olarak;

1- 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere ait veya bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faiz ve zamları,

2- 2014 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve buna bağlı vergi cezaları ile gecikme faiz ve zamları,(MTV 2. taksit hariç)

3- 30 Nisan 2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

4- 30 Nisan 2014 tarihinden önce vadesi geldiği halde ödenmemiş olan, askerlik, trafik, seçim, karayolları, nüfus ile ilgili kanunlara dayalı olarak kesilen idari para cezaları,

5- 30 Nisan 2014 tarihinden önce vadesi geldiği halde 6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen ödenmemiş olan, yukarıda belirtilenler dışındaki adli ve idari para cezaları ile Türk Petrol Kanunu uyarınca alınan Devlet hakkı ve hissesi, Şeker Kanunu’na göre alınan şeker fiyat farkı, Maden Kanunu uyarınca alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu gibi bazı kamu alacakları.

Yukarıda belirtilen bu alacaklardan; kesinleşmiş olup, bu Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş alacakların ödenmemiş kısımlarının tamamı ile bunlara ilişkin gecikme faiz ve zamları yerine bu Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun ile belirlenecek şekilde ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı gecikme faiz/zam ve cezalar ile amme alacaklarının asıllarının tamamının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor.

Dolayısıyla 6111 uygulamasında olduğu gibi vergi aslına değil vergiye bağlı ceza ve faizlere af getiriliyor

Bununla birlikte teklifin kanunlaşması halinde, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler de bu uygulamadan faydalanabilecek olup, yine af uygulamasından yararlanmak için mükelleflerin maddede belirtilen şartların yanısıra dava açmamaları veya açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı getiriliyor.

Yeni teklifte de mükellefler, hesaplanacak borçlarını ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeyebilecekler. Ayrıca daha önce borçlarını tecil ettiren mükellefler ödenmeyen kısımlar için bu Kanun hükümlerinden yararlanabilecek. 120 TL’nin altındaki idari para cezaları (sigara kullanım cezaları hariç) otomatik olarak silinmektedir.

Taksitle yapılacak ödemeler;

1. Altı taksit için (1.05)

2. Dokuz taksit için (1.07)

3. On iki taksit için (1.10)

4. On sekiz taksit için (1.15)

katsayısı ile çarpılarak, ödenecek tutar bulunacak.

Bulunan tutar da taksit sayısına bölünmek suretiyle, ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.

İHTİLAFLI DOSYALAR

Dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilip vergi aslının ödenmesi koşuluyla, vergi cezalarının tamamı silinecek.

Vergi aslına bağlı olmadan kesilen vergi cezaları ile iştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilmiş olan vergi cezalarının yüzde 50’si silinecek.

Yasa teklifinde, uzlaşma aşamasındaki vergi ve cezalar, halen incelemesi devam eden mükellefler ile dava, itiraz ve temyiz aşamasında olan dosyalarla ilgili net bir açıklama yer almıyor. Bunun da tasarıda açıklığa kavuşturulacağı tahmin ediliyor.

Kasa ve Ortaklardan Alacak ve Borç Hesaplarındaki Düzeltme

Teklifte, kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.2013 tarihi itibarıyla bilançolarında yer almakla birlikte işletmede fiilen bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklardan alacak ve borç tutarı arasındaki net alacak tutarının düzeltilmesine imkan sağlanmakta; ancak bunun için hesaplanacak %3 oranındaki verginin süresinde ödenme şartı aranmaktadır. Ayrıca bu madde kapsamında yapılan düzeltmeler ile ilgili ilave bir tarhiyatın yapılamayacağı, ceza ve faiz aranmayacağı da belirtilmiştir.

SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması
​ 5510 Sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları ile işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primi, yine isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primlerinin,
SGK mevzuatı uyarınca takip edilen damga vergileri, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payları, inşaatlarla ilgili eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri, genel sağlık sigortalısı olanların primlerinin

asılları ile bu alacaklara ödeme TEFE/ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutarların süresinde ödenmesi halinde; bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçiliyor.

6111 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden 39 ay gibi bir süre geçerken vergi ve cezalar ile sigorta primlerine ilişkin yeni bir yapılandırmanın gündeme gelmesi özellikle ödeme güçlüğüne düşmüş mükellefler açısından yararlı olduğu kadar, kamu alacaklarının tahsilatına yardımcı olması açısından da faydalı olacağı açıktır. Getirilen düzenleme ile vergi ve sigorta primi asıllarında bir indirime gidilmez iken; ceza ve gecikme faizlerinin silinmesi öngörülmektedir. Ayrıca bu düzenlemenin şu an sadece bir teklif olduğunu unutmayalım. Bununla birlikte teklifin TBMM’de yakın bir zamanda görüşülmesi ve kanunlaştırılması beklenmektedir.

Timur Çakmak/kpmg

  • Whatsapp
    1
    Whatsapp
    Merhaba,
    Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak istermisiniz?