Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon 0212 242 22 09

Hizmetlerimiz

Ana Sayfa » Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Muhasebe Hizmetleri
* Türk mevzuatına ve muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlaması
* Bilanço, kar-zarar tablosu, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenmesi
* Sabit kıymetlerin mevzuata uygun şekilde kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması
* Muhasebe kayıtlarının kontrolü
* Küçük ve orta ölçekli işletmelere bilgisayar yazılım programlarının seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması
* Muhasebe uygulamaları konusunda müşavirlik

Vergi Hizmetleri
* Muhtasar, KDV, üçer aylık geçici vergi, yıllık kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanması
* Vergi beyannamelerinin kontrolü
* Mali mevzuata göre bildirimlerin düzenlenmesi
* Vergi mevzuatı konusunda müşavirlik
* Müşterilerimizin tüm yasal defterlerinin tutulması,
* İşletmenin yıllık geçici vergi ile gelir ve/veya kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması,
* İşletmenin Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile ilgili bildirim ve beyannamelerinin hazırlanması
* Gerekli hallerde ilgili kamu otoritelerinden alınacak görüşler çerçevesinde çözümler üretilmesi
* İşletmenin vergi incelemesine alınması halinde vergi inceleme elemanlarına gerekli bilgilerin verilmesi hususunda destek olunması
* İşletmenin vergi ihtilafına düşmesi halinde, uzlaşma komisyonu müracaatlarının hazırlanması ve bu komisyona, vekalet verilmesi halinde firma adına katılınması.

Bordro Hizmetleri
* Personel bordrolarının hazırlanması / kontrolü
* Bordroya ilişkin maaş ve kesinti ödemelerinin kontrolü
* SGK bildirim ve beyannamelerinin hazırlanması
* İhbar ve kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması
* İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması/yapılması
* SGK ve İş Mevzuatı konusunda müşavirlik

Şirket Kuruluş İşlemleri

* Yasal mevzuat çerçevesinde şirket kuruluş işlemlerinin yapılması,
* Ana sözleşme değişikliklerinin yapılması,
* Genel Kurul hazırlıklarının yapılması.

YASAL UYARI