Sitemize Hoşgeldiniz...

Fax 0212 242 19 54

Telefon & Watsapp 0212 242 22 09

İşçinin İmzalayacağı İbraname Hangi Şartlarda Geçerlidir?

Ana Sayfa » İş ve Çalışma Hukuku » İşçinin İmzalayacağı İbraname Hangi Şartlarda Geçerlidir?

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda ibranamenin geçerlilik şartları sayılmıştır.

Yasaya göre;

– İbranamenin yazılı olması,
– İbra tarihi itibariyle sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması,
– İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi,
– Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır.

Yasada belirtilen nitelikleri taşımayan ibranameler kesin olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek tutarda ödendiğini göstermeyen ibranameler ise, gösterdiği tutarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir ve yine ödemenin banka aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

Neden Bir Aylık Sürenin Geçmiş Olması Gerekiyor?

İş sözleşmesi her ne şekilde sona ererse ersin (geçerli neden, haklı neden, istifa, evlilik, emeklilik vb.) ibraname düzenlenmesi için feshi izleyen bir aylık sürenin beklenmesi gerekir.

Sözü edilen bir aylık süre,4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesinde feshe itiraz bakımından bir aylık hak düşürücü süre olup bu süre içerisinde işverenin olası baskılarını azaltmak amacıyla öngörülmüştür. Zira feshi izleyen bir ay içinde işçinin işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır ve bu süre işçinin eski işine dönüp dönmeyeceğinin tespiti bakımından önem arz etmektedir.

işçinin fesih ile muaccel hale gelen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin ücreti gibi haklarının ödeme tarihi bir ay süreyle ertelenmiş değildir.

Yazılı olmayan veya ibra tarihi itibari ile sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık süre geçirilmeden düzenlenen yahut ibra konusu alacağın türünü ve miktarını açıkça belirtmeyen ya da ödemenin hak tutarına göre noksansız ve banka aracılığıyla yapıldığını göstermeyen ibra sözleşmeleri ile ibranameler Türk Borçlar Kanunu md. 420/2 tarafından kesin olarak hükümsüz kabul edilmektedir.

  • Whatsapp
    1
    Whatsapp
    Merhaba,
    Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak istermisiniz?